Dunblane

Alles voor uw huisdier

Voorwaarden

 

 

Algemeen 

 

Deze verkoper is aangesloten bij Groomers.nl die voor de verkoper de afhandeling van uw bestelling verzorgt. Op alle aankopen via Groomers.nl is het Nederlands recht van toepassing. Groomers.nl  is een onderdeel van:

 

Trim Nederland

Lorentzweg 7

3208 LJ Spijkenisse

KvK Rotterdam 62821431

BTW NL8549.71.129.B01

 

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.

Groomers.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Trim Nederland BV, gevestigd aan Lorentzweg 7, 3208LJ te Spijkenisse, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62821431. Trim Nederland BV heeft Btw-identificatienummer BTW NL8549.71.129.B.01.
Consument: de natuurlijke persoon, niet-handelend in de uitoefening van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Groomers.nl een overeenkomst sluit of beoogt te sluiten.
Overeenkomst: iedere tussen Groomers.nl en de consument middels de webwinkel van Groomers.nl tot stand gekomen overeenkomst waarmee Groomers.nl zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de consument heeft verbonden tot de levering van producten.
Webwinkel: de webwinkel van Groomers.nl toegankelijk via de site van uw trimsalon en of fokker
Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Groomers.nl aan de consument te leveren zaken.
Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.

 

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Groomers.nl gericht aan de consument en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing voor klanten van Groomers.nl die handelen in de uitoefening van hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de consument beschikbaar gesteld zodat de consument deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.
Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Groomers.nl werkt voor consumenten uitsluitend als internetwinkel. Het bezoeken van de showroom van Groomers.nl en afhalen van producten is niet mogelijk. Tevens is telefonisch contact niet mogelijk teneinde de kosten en dus de productprijzen zo laag mogelijk te houden. Voor vragen of klachten kan per e-mail (info@groomer.nl) contact met Groomers.nl worden opgenomen.
De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Groomers.nl dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
In aanbiedingen op de website kunnen dezelfde foto’s als voorbeeld gebruikt worden bij meerdere producten. Foto's dienen slechts als ondersteuning om een idee van het product te geven. Men moet echter te allen tijde uitgaan van de omschrijving in de tekst op de website. Indien niet duidelijk is hoe het product er precies uitziet of indien de omschrijving niet overeenkomt met de foto, kan men vooraf uitleg aan Groomers.nl vragen. Na ontvangst van de bestelling kan men geen rechten ontlenen aan de omstandigheid dat de foto niet overeenkomst met het geleverde product. Kleuren op de website kunnen afwijken van de werkelijkheid. Dit wordt veroorzaakt door de fotocamera en door de kleurenkaart in de duurzame gegevensdrager van de consument. Groomers.nl is niet aansprakelijk voor kleurverschillen en/of afwijkende kleuren.
Producten met speciale prijsaanbiedingen staan uitsluitend op de homepage van de website vermeld.
Groomers.nl  behoudt zich steeds het recht voor zijn prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen hebben echter geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
De webwinkel is direct gekoppeld aan de voorraad van Groomers.nll; indien een product bestelbaar is, is deze ook direct uit voorraad leverbaar. Indien een product niet op voorraad is, is het niet mogelijk om deze te bestellen. Zodra het product weer op voorraad is, zal deze ook automatisch weer bestelbaar zijn.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de consument door Groomers.nl per e-mail is bevestigd en de consument heeft voldaan aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. Indien deze bevestiging niet binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling wordt ontvangen, heeft Groomers.nl de bestelling niet ontvangen.
Voor zover een door de consument besteld product niet op voorraad is, behoudt Groomers.nl zich het recht voor de overeenkomst (voor dat gedeelte) te annuleren, zonder dat Groomers.nl gehouden is het product in een later stadium te leveren. Eventueel reeds door de consument verrichte betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

 

ARTIKEL 4. |  LEVERING EN BETALING

De levering van de bestelling vindt plaats op het door de consument opgegeven afleveradres.
Alle bestellingen worden, indien mogelijk, verzekerd verzonden via DHL. In de regel bezorgt DHL binnen 1 tot 3 werkdagen, dus niet in het weekend, echter kan DHL een uitloop van 3 dagen hebben. Indien de consument niet aanwezig is ten tijde van de aflevering, wordt door DHL een 2e keer aangeleverd. Voor uitzonderlijke grote of zware bestellingen schakelt Groomers.nl een speciale koerier in. Hierdoor kan enige extra vertraging worden oplopen omdat deze koerier 1 dag van tevoren gereserveerd moet worden. Indien de consument ten tijde van afleveren door de koerier, niet aanwezig is, kan hij dit in overleg met de koerier verder regelen.
In de regel bezorgt DHL de dag nadat de producten door Groomers.nl aan haar zijn overgedragen, echter kan Groomers.nl dit uiteraard niet garanderen omdat dit zich buiten de invloedsfeer van Groomers.nl begeeft.
Op bovenstaande transporttijden is artikel 7.2 van overeenkomstige toepassing.
Indien de bestelling bij vooruitbetaling middels iDeal, of in geval van rembourslevering, niet binnen 4 werkdagen (ma-vrij), of bij overboeking niet binnen 7 werkdagen wordt geleverd, wordt de consument aanbevolen per e-mail (info@groomer.nl) contact op te nemen; mogelijk is er dan iets fout gegaan bij de bestelling.
Koeriersdiensten hebben het recht de bestelling bij buren van het afleveradres af te leveren.
Groomers.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de consument onjuiste of onvolledige (adres)gegevens aan Groomers.nl heeft verstrekt.
De consument is er zelf verantwoordelijk voor dat de bestelling afgeleverd kan worden. De consument dient er dus zelf zorg voor te dragen dat er op het tijdstip van aflevering iemand op het afleveradres aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien het niet mogelijk was om de bestelling af te leveren, eventueel na meerdere afleveringspogingen of afhaalmogelijkheden op een afhaalpunt, wordt de bestelling teruggestuurd naar Groomers.nl. Indien de consument de bestelling dan wederom wil laten verzenden, behoudt Groomers.nl zich het recht voor om daarvoor (nogmaals) transportkosten in rekening te brengen conform het bepaalde in het overige van dit artikel. De extra kosten dienen dan vooraf voldaan te worden. Indien de consument de zending wil annuleren, zal Groomers.nl een creditnota aanmaken onder aftrek van de transport- en retourkosten.
Het is niet mogelijk bestellingen per envelop (brievenbuspost) op te sturen om daarmee de transportkosten te drukken, ook niet indien de consument het risico van verlies en beschadiging voor zijn rekening neemt. Indien de envelop namelijk kwijtraakt of de bestelling wordt beschadigd, verwacht de consument vaak toch van Groomers.nl dat hij als verkoper eenzelfde product opnieuw opstuurt zonder extra kosten. Dit is helaas gebleken in voorgaande jaren toen Groomers.nl wel producten onverzekerd per envelop verstuurde. Om niet meer met klanten in een dergelijke (ongewenste) positie te komen, is besloten geen uitzonderingen meer te maken en alle producten, hoe klein of goedkoop ook, verzekerd per pakketdienst te versturen.
Groomers.nl bezorgt uitsluitend in Nederland en België. Bestellingen worden GRATIS bezorgd bij bestelbedragen vanaf € 50,-, met uitzondering van rembourszendingen. Bij bestellingen onder € 50,- zijn de verzendkosten voor rekening van de consument. Bij bestellingen onder de 20,- wordt een extra (kleine order)toeslag van 2,50 bovenop de normale transportkosten gerekend.
Bij bezorging binnen Nederland is vooruitbetaling verschuldigd, tenzij onder rembours wordt geleverd. Voor rembourslevering kan de consument kiezen bij het afronden van de bestelling, doch is rembourslevering slechts mogelijk indien het totaalbedrag van de bestelling (zonder verzendkosten en rembourskosten), ten minste € 25,- en ten hoogste € 500,- bedraagt. Indien het totaalbedrag van de bestelling lager is dan € 25,- of hoger dan 500,-, wordt de bestelling uitsluitend na ontvangst van de vooruitbetaling geleverd.
Bij bezorging in België is steeds vooruitbetaling verschuldigd.
In geval van vooruitbetaling wordt de bestelling verstuurd na ontvangst van de betaling. Dit kan 1 tot 2 dagen duren. De bestelling wordt 7 dagen gereserveerd. Indien de betaling niet binnen 7 dagen is ontvangen, wordt de bestelling zonder tegenbericht geannuleerd. Een eventuele betaling na 7 dagen wordt teruggestort op de rekening van de consument en/of in overleg verrekend.
Indien de consument kiest voor betaling middels iDeal, wordt direct een betalingsbevestiging per e-mail door de bank van de consument aan Groomers.nl verzonden. De bestelling wordt dan ook direct behandeld en verstuurd.
Levering onder rembours is uitsluitend mogelijk bij bezorging binnen Nederland en bij bestelbedragen van ten minste € 25,-. De kosten van levering onder rembours komen, naast de normale door DHL te berekenen verzendkosten, voor rekening van de consument. Voor bestellingen boven € 50,- vervallen dus de normale verzendkosten, maar worden de rembourskosten nog wel berekend. Voor bestellingen onder € 50,- betaalt de consument dus de gewone verzendkosten + de rembourskosten.
Bij rembourslevering wordt de bestelling direct behandeld en verstuurd. De consument dient dan contant te betalen aan de koerier van DHL. Mogelijk dient gepast te worden betaald in geval de koerier van DHL geen wisselgeld en/of een pinapparaat beschikbaar heeft.
Vooruitbetalingen middels overboeking dienen te geschieden onder vermelding van de naam van de consument en het betreffende ordernummer, op rekening van: TRIM NEDERLAND BV, Lorentzweg 7, 3208 LJ SPIJKENISSE. BANK: RABOBANK
IBAN: NL42 RABO 0119 8366 88. BIC: RABONL2U. LAND: NEDERLAND. Zodra de betaling door Groomers.nl is ontvangen, wordt de bestelling behandeld en verstuurd.
Indien het totaalbedrag van de bestelling door het niet kunnen leveren van een product onder het francobedrag uitkomt, zal de consument daarvan telefonisch of per mail in kennis worden gesteld en de kans krijgen de bestelling aan te vullen om zodoende weer boven het francobedrag uit te komen of om het restant van de bestelling te annuleren. Uiteraard wordt in het laatste geval het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk op de rekening van consument teruggestort.

 

ARTIKEL 5. |  RECHT VAN ONTBINDING

Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden. In geval de bestelling in gedeelten is geleverd, vangt deze termijn pas aan na ontvangst door de consument van de laatste deellevering.
De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Groomers.nl aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Groomers.nl. Zo spoedig mogelijk nadat Groomers.nl in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Groomers.nl de ontbinding per e-mail bevestigen.
Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Groomers.nl retourneren. Groomers.nl heeft geen ophaalservice; de consument dient zelf zorg te dragen voor het terugsturen van het product.
De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. Groomers.nl is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
Retournering van de producten dient zo spoedig mogelijk, doch binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst conform het bepaalde in lid 2 door Groomers.nl is bevestigd, plaats te vinden.
Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door Groomers.nl geweigerd. Indien niet of onvoldoende gefrankeerd en als gevolg daarvan de retourzending zoekraakt, is dit voor risico van de consument.
Groomers.nl zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door Groomers.nl zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

 

ARTIKEL 6. |  UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij de levering van:

volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling of directe verpakking na levering is verbroken, zoals in geval van geleverde vloeistoffen;
producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Ten aanzien van onderdelen van producten kan geen recht van ontbinding worden ingeroepen.

 

ARTIKEL 7. |  LEVERINGSTERMIJNEN

Na ontvangst van de betaling, c.q. totstandkoming van de overeenkomst bij remboursleveringen, streeft Trim.nl ernaar om, afhankelijk van de drukte, op werkdagen binnen 24 tot 48 uur de bestelling te versturen.
Bovenstaande en alle andere vermelde leveringstermijnen zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. In geval van niet tijdige levering dient Groomers.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de consument alvorens in verzuim te kunnen geraken.

TRACK & TRACE-MAIL

Na het verwerken van de bestelling ontvangt de consument automatisch een e-mail waarin hij geïnformeerd wordt dat de bestelling is overgedragen aan de pakketdienst. In dit e-mailbericht wordt tevens het track & trace-nummer van de zending vermeld zodat de consument zelf de zending kan volgen. De consument dient dit nummer per cijfer in te voeren omdat het track & trace-systeem van de pakketdiensten anders mogelijk niet werkt; kopiëren en plakken werkt mogelijk niet. Het kan voorkomen dat na het invoeren van de barcode in track & trace, de zending niet getoond wordt en/of niet gevonden wordt omdat de zending dan door de pakketdienst nog niet in zijn systeem bij track & trace is ingevoerd. In dat geval raadt Groomers.nl de consument aan om het een paar uur later nog eens te proberen.
Indien een pakket volgens track & trace is afgeleverd terwijl de consument de bestelling niet heeft ontvangen op het door de consument opgegeven afleveradres, dan dient de consument binnen twee dagen na de veronderstelde afleverdatum, een e-mail te sturen aan Groomers.nl (info@groomer.nl) zodat Groomers.nl in overleg met de koeriersdienst kan nagaan waar de verzending is fout gegaan om tot een oplossing van het probleem te komen. Na twee dagen is het niet meer mogelijk na te gaan wat er is fout gegaan en kan Groomers.nl niets meer uitzoeken of oplossen. Groomers.nl is dan ook nimmer aansprakelijk indien de consument niet tijdig reageert.

 

ARTIKEL 8. |  RISICO-OVERGANG, KLACHTEN EN GARANTIE

Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen. Schades en mankementen dienen binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling gemeld te worden per e-mail (info@groomer.nl). Het is van belang dat de consument erop let dat hij hiervan wel een bevestiging van Groomers.nl ontvangst binnen een werkdag. Indien deze ontvangstbevestiging niet door de consument wordt ontvangen, heeft Groomers.nl de e-mail niet ontvangen. Indien een product wordt geretourneerd en er is geen schade of mankement voor terugsturen door de consument aan Groomers.nl gemeld en het product komt met schade of gebreken aan bij Groomers.nl,  dan kan het product alsnog doorGroomers.nl geweigerd worden, dan wel zal Groomers.nl de kosten voor herstel verrekenen met de vorderingen van de consument op Groomers.nl. De consument kan zich dan niet meer beroepen op het feit dat hij het product in die staat heeft ontvangen.
De consument kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Groomers.nl daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, in kennis heeft gesteld. Blijkt echter aan een product een eigenschap te ontbreken die deze volgens Groomers.nl bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende of behoorde te kennen doch die hij niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden. Bij een consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op de geleverde producten gelijk aan de door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, met dien verstande dat standaard 1 jaar garantie wordt gegeven op elektrische trimtafels, grote staande föhns en andere elektrische apparaten. Indien de garantietermijn langer is dan 1 jaar, wordt dit apart overeengekomen en op factuur vermeld. De garantie is niet overdraagbaar bij doorverkoop.
Geen garantie wordt gegeven op slijtende onderdelen.
Een door Groomers.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Groomers.nl kunnen doen gelden.
Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak of voor het overige niet aan Groomers.nl of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt, niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onzorgvuldig, onjuist of ondeskundig gebruik, alsmede gebreken als gevolg van reparaties of herstellingen die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Groomers.nl door de consument of een door hem aangewezen derde zijn uitgevoerd, dan wel daartoe een kennelijke poging is ondernomen.
Te retourneren producten dienen aan het adres van Groomers.nl in Spijkenisse aangeboden te worden. De kosten daarvan komen voor rekening van de consument. Uitsluitend indien blijkt dat het geleverde niet gebrekkig was en geen aanspraak op (wettelijke) garantie wordt gemaakt, komen deze kosten voor restitutie in aanmerking.
Indien blijkt dat het product een mankement vertoont binnen de garantietermijn, dan zal Groomers.nl het product, onverminderd het bepaalde in lid 6, repareren dan wel vervangen.

 

ARTIKEL 9. |  REPARATIES

Op verzoek van de consument kan Groomers.nl reparaties uitvoeren, echter onder de strikte voorwaarden als hierna vermeld. Een verzoek tot reparatie dient vooraf per mail (info@groomers.nl) ingediend te worden. Het zomaar opsturen van producten ter reparatie is dus niet toegestaan. Groomers.nl kan dan ook alsnog de reparatie weigeren. Kosten voor het retoursturen (zonder reparatie) dienen dan vooraf overgemaakt te worden. In overleg kan Groomers.nl een eventuele reparatie aanvaarden. Het product dient dan op eigen kosten bij Groomers.nl aangeleverd te worden (per post of zelf langsbrengen). Groomers.nl zal proberen vooraf de kosten voor reparatie op te geven, echter indien dit niet mogelijk is, komt het risico voor onvoorziene kosten voor rekening van de consument. De consument dient eraan mee te werken dat Groomers.nl een duidelijk beeld kan vormen van de schade of het mankement zodat hij zo snel en zo goedkoop mogelijk de reparatie kan uitvoeren. Indien Groomers.nl dat nodig acht, zal telefonisch contact met de consument gezocht worden. Indien de consument hier niet aan mee wil werken, behoudt Groomers.nl zich het recht voor de reparatie alsnog te weigeren. Alle kosten van de reparatie dienen vóór het terugsturen van het gerepareerde product voldaan te worden.

 

ARTIKEL 10. |  OVERMACHT

Groomers.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Indien Groomers.nl bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 11. |  PRIJZEN EN BETALINGSVERZUIM

Alle door Groomers.nl voor de consument toepasselijke prijzen zijn inclusief btw. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door de consument verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en bezorgkosten.
Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de consument intreedt, is hij over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Het bepaalde in het vorige lid laat de rechten van Groomers.nl als bedoeld in het volgende artikel onverlet.
Alle kosten ter voldoening van verschuldigde bedragen ten aanzien waarvan de consument in verzuim is, zoals (buiten)gerechtelijke en executiekosten, komen voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 12. |  NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Groomers.nl is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Groomers.nl  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 

ARTIKEL 13. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Groomers.nl is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten, krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid, de schade behoort te dragen.
Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Groomers.nl mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Groomers.nl betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder reikt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Groomers.nl bedraagt één jaar. Aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaren.
Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Groomers.nl, zal de consument Groomers.nl vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Groomers.nl , alsmede het gebruik van de door of namens Groomers.nl geleverde producten.

 

ARTIKEL 14. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door Groomers.nl geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de consument al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
Het is de consument verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht Groomers.nl hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
De consument geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Groomers.nl  of de door Groomers.nl aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Groomers.nlis bij verzuim van de consument gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de consument.
Als de consument, nadat de producten door Groomers.nl aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de consument zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

ARTIKEL 15. |  PRIVACY

Groomers.nl is gerechtigd om met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, zijn persoonsgegevens, zoals het e-mailadres van de consument, te gebruiken om de consument op de hoogte te houden van aanbiedingen, nieuwe producten of nieuwe ontwikkelingen in de branche. Indien de consument dergelijke berichten niet langer wil ontvangen, kan hij zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de ontvangst daarvan uitschrijven.

 

ARTIKEL 16. |  VRAGEN EN KLACHTEN

Vragen en klachten dienen per e-mail (info@groomers.nl) door de consument te worden ingediend. Groomers.nl streeft ernaar vragen en klachten van consumenten zo snel mogelijk te beantwoorden. Indien naar oordeel van Groomers.nl telefonisch contact gewenst is naar aanleiding van een vraag of klacht, zal een medewerker van Groomers.nl de consument telefonisch benaderen.
Bij Groomers.nl ingediende vragen en klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een vraag of klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 17. |  SLOTBEPALINGEN

Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de consument en Groomers.nl voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.